Základní
činnost

 • vyhledání zdrojů znečišťování ovzduší, včetně jejich kategorizace
 • zpracování podkladů pro umístění zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování podkladů pro uvedení zdrojů znečišťováni ovzduší do trvalého provozu
 • zpracování souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku
 • zpracování hlášení do IRZ
 • návrhy deníků provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování provozních řádů pro zdroje znečišťování ovzduší
 • informování KÚ o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení
 • zpracování roční zprávy z monitoringu ovzduší
 • vymezení povinností provozovatelů zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v souvislosti s ochranou ozonové vrstvy a klimatického systému Země a zpracování podkladů pro plnění těchto povinností
Další informace

Poradenská
činnost

 • kontrolní audity
 • odborné poradenství se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření, popř. odstranění neshod při provozování zdrojů znečišťování ovzduší
 • komplexní poradenství v oblasti ochrany ovzduší
 • konzultace k nově zaváděným technologiím, popřípadě k úpravě technologických procesů z hlediska míry jejich škodlivosti na životní a pracovní prostředí
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy
 • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta
Další informace

Školení

 • školení zaměstnanců ze zákona o ochraně ovzduší a systému prevence, výstrahy a likvidace pro případy havarijních úniků látek znečišťujících ovzduší
Další informace

Ostatní
služby

 • zajištění odborných posudků, rozptylových studií apod.
 • sjednání autorizovaného měření emisí, kontroly spalinových cest, revizí atd.
Další informace