Základní
činnost

 • vyhledání zdrojů znečištění vod ve firmě/společnosti
 • zpracování manipulačních a provozních řádů pro vodní díla
 • zpracování havarijních plánů pro nakládání se závadnými látkami
 • návrhy/příprava provozních vodohospodářských deníků
 • zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí, např. vypouštění odpadních vod, odběry podzemních nebo povrchových vod atd.
 • zpracování poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění vod do vod povrchových
Další informace

Poradenská
činnost

 • kontrolní audity
 • odborné poradenství se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
 • komplexní poradenství v oblasti vodního hospodářství
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy
 • kontrola parametrů odpadních vod
 • konzultace k nově zaváděným technologiím, popřípadě k úpravě technologických procesů z hlediska míry jejich škodlivosti na životní a pracovní prostředí
 • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta
Další informace

Školení

 • školení zaměstnanců ze zákona o vodním hospodářství a systému prevence, výstrahy a likvidace pro případy havarijních úniků látek znečišťujících vody
Další informace

Ostatní
služby

 • zajištění analýzy/rozborů podzemních, povrchových a odpadních vod v akreditované laboratoři
 • sjednání partnerů pro čištění jímek/nádrží, ORL, ČOV
 • zajištění vyhotovení zkoušek těsností jímek/nádrží
Další informace