Zpracování koncepce
odpadového hospodářství

 • přehledy odpadů
 • vnitřní předpisy k režimu nakládání s odpady
 • identifikační listy nebezpečného odpadu
 • provozní řády pro skladování/shromažďování odpadů
 • provozní řády pro sběr/výkup, využívání a odstraňování odpadů
 • provozní deníky průběžné evidence (vedení průběžné evidence)
 • ohlašovací povinnosti původce/dopravce/oprávněné osoby
 • evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu
 • zpětný odběr výrobků
 • žádosti o udělení souhlasu k nakládání s odpady
 • žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení (např. sběrné suroviny, sběrné dvory, kompostárny, skládky, recyklační provozy)
Další informace

Zpracování plánů
odpadového hospodářství

  • POH se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
  • zpracování POH se vztahuje pouze na ministerstvo, kraje a obce


Poradenská
činnost

 • kontrolní audity
 • návrhy na odstranění neshod ve způsobu nakládání s odpady
 • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě/společnosti, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
 • zajištění pozice odpadového hospodáře
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy
 • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta
Další informace

Školení

 • školení vedoucích zaměstnanců ze zákona o odpadech, vyhlášek a předpisů
 • vstupní/opakované školení zaměstnanců, při zavádění vnitroorganizační legislativy a systému odpadového hospodářství
Další informace

Ostatní
služby

 • sjednání smluvních obchodních partnerů pro likvidaci odpadů (oprávněných osob),
 • zajištění autorizovaných osob/akreditovaných laboratoří v případě vzorkování odpadů
 • dodání prostředků pro skladování/shromažďování odpadů, pro likvidaci havárií a úniku nebezpečných odpadů
 • vyhotovení etiket (popisů odpadu) pro obaly s odpady
Další informace