Zpracování
dokumentace PO

 • začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • interní předpisy pro řízení a kontrolu PO
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • směrnice k řízení PO
 • dokumentace zdolávání požáru (operativní karty, operativní plány)
 • požární poplachové směrnice
 • požární řády pracovišť se zvýšeným (vysokým) nebezpečím požáru
 • plány havarijních opatření pro případ stavu nouze
 • evakuační plány objektu
 • řády ohlašoven požárů
 • a další
Další informace

Poradenská
činnost

 • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě se zjištěním skutečného stavu a vypracování návrhu na opatření v oboru PO
 • externí výkon funkce technika PO, osoby odborně způsobilé v PO
 • posuzování a vyhodnocení podmínek pro výkon požárně nebezpečných prací
 • provedení auditu ke zjištění skutečného stavu PO a vypracování návrhu opatření
 • a další
Další informace

Školení

 • tematické a časové plány školení o PO
 • texty k provádění školení PO
 • školení PO vedoucích zaměstnanců (včetně vydání osvědčení)
 • školení PO ostatních zaměstnanců
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • odborná příprava preventistů PO
 • školení osob zabezpečujících PO v mimopracovní dobu
 • školení zaměstnanců externích firem, působících na pracovištích našich klientů
Další informace

Ostatní
služby

 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace klienta
 • zavedení interních evidencí v oboru PO (požární kniha apod.)
 • zpracování jmenovacích dekretů (preventivní požární hlídka, preventista PO apod.)
 • zpracování dokumentace PO obcí
 • zastupování klienta při jednání a kontrolách orgánů státního požárního dozoru
 • zajištění revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení prostřednictvím smluvních partnerů
 • výroba požárně bezpečnostních značek a tabulek (včetně fotoluminiscenčních) prostřednictvím smluvních partnerů
Další informace