Zpracování koncepce
pro nakládání
chemických látek
a směsí

 • obecné legislativní informace pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • klasifikace a posouzení chemických látek a směsí
 • H-věty, P-věty
 • výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření
 • bezpečnostní listy
 • interní provozní předpis pro chemické látky a směsi
 • bezpečnostní karta nebezpečných CHLaS
 • provozní deník evidence chemických látek a směsí
Další informace

Poradenská
činnost

 • kontrolní audity
 • návrhy na odstranění neshod ve způsobu nakládání s chemickými látkami/směsmi
 • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě/společnosti, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
 • komplexní poradenství v oblasti nakládání chemických látek a směsí
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy
 • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta
Další informace

Školení

 • školení vedoucích zaměstnanců ze zákona o chemických látkách a směsích, vyhlášek a evropských směrnic
 • vstupní/opakované školení zaměstnanců z nakládání s chemickými látkami/směsmi, včetně pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ŽP
Další informace

Ostatní
služby

 • vyhotovení bezpečnostních značek, samolepek s výstražnými symboly
 • dodání plakátů s výstražnými symboly, H-větami, P-větami
 • zajištění překladů bezpečnostních listů, odborné dokumentace atd.
Další informace