Zpracování
dokumentace BOZP

 • vyhodnocení rizik na pracovišti
 • kategorizace prací
 • seznam prací zakázaných ženám a mladistvým
 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (včetně rizik a seznamů OOPP)
 • provozní předpisy pro skladové hospodářství
 • BOZP v autodopravě
 • dopravně provozní řády firmy
 • posouzení zdravotní a psychické způsobilosti (preventivní zdravotní prohlídky)
 • zásady poskytování první pomoci
 • ochrana před alkoholismem a jinými návykovými látkami
 • provozní řády strojů a zařízení a ostatní interní předpisy v oboru BOZP
 • další druhy dokumentace BOZP, podle množství a druhu identifikovaných rizik
Další informace

Poradenská
činnost

 • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě se zjištěním skutečného stavu a vypracování dokumentace v oboru BOZP
 • externí výkon funkce bezpečnostního technika a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
 • vyhodnocení rizik na pracovištích a vypracování návrhů na opatření
 • provedení auditu ke zjištění skutečného stavu BOZP a vypracování návrhu opatření
 • pracovní úrazy
 • kategorizace prací
 • hygiena práce
 • a další
Další informace

Školení
BOZP

 • tematický a časový plán školení BOZP
 • texty k provádění školení BOZP
 • školení BOZP vedoucích zaměstnanců (včetně vydání osvědčení)
 • školení BOZP ostatních zaměstnanců
 • školení zaměstnanců externích firem, působících na pracovištích našich klientů
Další informace

Ostatní
služby

 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace klienta
 • zavedení interních evidencí v oboru BOZP
 • zpracování jmenovacích dekretů obsluhy zařízení (VZT, kotelny apod.)
 • pracovní úrazy (evidence, zjišťování zdrojů a příčin, návrhy na opatření, odškodňování)
 • zastupování klienta při jednání a kontrolách orgánů státního odborného dozoru nad BOZP
 • zajištění revizí vyhrazených technických zařízení, prostřednictvím smluvních partnerů, včetně školení obsluhy VTZ
Další informace