Základní
činnost

 • jednorázové prověření legislativních povinností na úseku „ADR“
 • zpracování základní příručky ADR
 • stanovení postupů pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě - vypracování základní klasifikace/přehledu přepravovaných nebezpečných věcí
 • doporučení při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
 • uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • vypracování zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • zpracování roční zprávy o činnostech společnosti, týkajících se přepravy nebezpečných věcí v silniční přepravě, ve smyslu kapitoly 1.8.3 ADR
 • dohlížení nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí
Další informace

Poradenská
činnost

 • kontrolní audity
 • odborné poradenství se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
 • komplexní poradenství v oblasti ADR
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy
 • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta
Další informace

Školení

 • školení zaměstnanců - účastníků přepravy nebezpečných věcí (osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí)
Další informace

Ostatní
služby

 • zajištění školení řidičů ADR
 • dodání výbavy ADR
Další informace