O společnosti

Společnost TRIBAP s.r.o. se zabývá poradenstvím v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ekologie (EKO), včetně poradenství pro silniční přepravu podle dohody ADR. Prvopočáteční činnost firmy sahá již do roku 1990, kdy firma pracovala pod vedením OSVČ paní Zdeny DRAŽANOVÉ a Ing. Ludmily KŘÍŽOVÉ. Od 1.4.2005 došlo ke sloučení výše jmenovaných OSVČ a založení nové společnosti TRIBAP s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oborech BOZP, PO, EKOLOGIE a DOPRAVY - ADR. Své služby poskytujeme převážně dlouhodobě, na základě obchodních smluv a výkonu funkce bezpečnostního technika, osoby odborně způsobilé v PO, ekologa a bezpečnostního poradce ADR. Poradenství je poskytováno za smluvní ceny, dle obtížnosti, rozsahu a objemu práce.

Odborná způsobilost

  • osvědčení pro výkon funkce bezpečnostního technika na území ČR
  • osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • osvědčení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích podle zák. č. 309/2006 Sb.
  • osvědčení odborné způsobilosti, dle zákona o PO č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších přepisů, pro výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO
  • osvědčení interní auditor EMS
  • osvědčení interního auditora SM BOZP
  • osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí (ADR)

Certifikáty a osvědčení společnosti
Dokumenty ke stažení