Poradenství v oblasti BOZP, PO, EKOLOGIEPOMÁHÁME JINÝM >
   

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE ADR

a) Obecné informace

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných "poradci" pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.


b) Povinnosti poradce

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

 • dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí
 • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
 • připravit roční zprávu pro vedení svého podniku a orgán místní nebo popřípadě veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí. Takové roční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost

 

Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotyčným činnostem podniku:

 • postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě
 • postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
 • postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí
 • vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů o tomto školení
 • uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • analýzy a, pokud je to potřebné, vypracování zpráv týkajících se vážných nehod, mimořáných událostí nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušní předpisů
 • dbát na právní předpisy a zvláštní požadavky spojené s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subprovozovatelů nebo jiných třetích osob
 • ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny
 • zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy
 • uplatňování kontrolních potupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku

 

       

 

created by WMS, s.r.o. | Počet přístupů:

English vefsion